بغل دوز کارتن

بغل دوز کارتن

دستگاه بغل دوز کارتن در دو نوع مفتولی و سوزنی, با ابعاد صنعتی و کارگاهی و در دو نوع بادی و پدالی تولید میشوند .

بغل دوز کارتن بادی

بغل دوز کارتن بادی

بغل دوز کارتن پدالی

بغل دوز کارتن پدالی