کارتن دوز

کارتن دوز لوک ژاپن

کارتن دوز لوک ژاپن

کارتن دوز

منکنه کارتن دوزها دستگاههایی هستند که برای منگنه کردن کارتن استفاده و بطور کلی به سه دسته تقسیم میشوند.

  1.  درب دوز کارتن: برای منگنه کردن درب کارتن استفاده و در دو نوع دستی و بادی تولید میشوند.
  2. ته دوز یا کف دوز کارتن: برای منگنه کردن ته کارتن هنگامی که کارتن خالی است استفاده و در دو نوع پدالی و بادی تولید میشوند.
  3. بغل دوز کارتن: برای منگنه کردن بغل کارتن استفاده و در دو نوع پدالی و بادی تولید میشوند.

  لوک ژاپن LOCK  قدیمیترین و بهترین نوع منگنه کارتن در بازار جهان میباشد و دستگاههای ساخت تایوان , کره ,چین و غیره در اولویتهای بعدی کیفی قرار دارند, کارتن دوز  BEA به نام آلمان ارائه میشود که ساخت تایوان میباشد و بر روی کارتن دوزهای BEA ساخت آلمان نیز درج نشده است.